Projekt

Gothia Innovations verksamhet finansieras genom att Gothia Innovation själva eller i samarbete med andra söker medel för projekt och strategiska satsningar från offentliga aktörer i form av Skövde Kommun, Skaraborgs Kommunalförbund, Västra Götalandsregionen, Vinnova, Tillväxtverket och EU.

VINK - Västsvenska inkubatorer

Projektperiod: 2017-2019

I projektet VINK samverkar åtta västsvenska inkubatorer för att genomföra ett kvalitetshöjande program, med syfte att skapa bättre förutsättningar för inkubatorerna att arbeta tillsammans, att arbeta effektivare, att prestera bättre resultat och kommunicera dessa, så att de gemensamt når en bättre output av sitt arbete och når ut till en större massa i en global räckvidd. Tack vare ett mer resurseffektivt innovationssystem, kan kapaciteten optimeras. På det sättet blir regionen och dess inkubatorer starkare och mer kända för sitt goda arbetsresultat, vilket består främst av att fler nya företag skapas på ett effektivt och professionellt sätt. Det skapar också fler nya arbetstillfällen.

Syftet är att gemensamt utarbeta tillvägagångssätt för att genomföra inkubationsprocessen, till att börja med hitta arbetssätt för att få fler akademiska och industriella avknoppningar. Därefter att förbättra de interna stödprocesserna för att utvärdera, ta in, avtala, starta upp, utveckla och växla upp hållbara affärer av innovationer, vilka skapats och förädlats från kunskap, idéer och forskningsresultat vid regionens lärosäten och industri. Det tredje syftet är att genom samverkan öka kännedomen om den regionala utvecklingen genom nya innovativa företag och företag som samverkar mellan olika sektorer, för att därigenom stärka regionens konkurrenskraft och långsiktigt skapa ett utvecklat och mer hållbart samhälle.

De inkubatorer som deltar i projektet är GU Ventures, Chalmers Ventures, Inkubatorn i Borås, Framtidens Företag, Gothia Innovation, Sahlgrenska Science Park och Innovatum.

För mer information, kontakta Klementina Österberg, Klementina.osterberg@ventures.gu.se.

Projektet finansieras av EU regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och inkubatorerna.


Europeiska regionala utvecklingsfonden Västragötalandsregionen

The Game Incubator Göteborg

Projektperiod: 2018-2020

Gothia Science Park Inkubator, med nischade satsningen The Game Incubator har sedan 2004 framgångsrikt lett inkubatorverksamhet för spelföretag i Gothia Science Park. 2015-2017 genomfördes ett förstudieprojekt för att testa konceptet på Lindholmen, Göteborg. Genom lärdomar under projekt och genom utbyte med aktörer i Sverige och Europa, identifierades utvecklings- och förbättringspotential i såväl metoder och processer som i strukturen för verksamheten, framförallt för att möta både jämställdhets- och likabehandlingsprinciper.
Förändringarna som behöver testas och utvecklas baseras på:

  • dataspel har en global marknad från dag ett och måste utvecklas för spelare med mångfald i ålder, kön, bakgrund, preferenser, kulturella sammanhang och smaker
  • antalet kvinnor och personer olika kulturell bakgrund verksamma inom dataspelsbranschen är alltför lågt såväl för anställda som entreprenörer och företagsledare
  • nya entreprenörer i Göteborg särskiljer sig i kön, kulturell bakgrund, erfarenhet, ålder och möjlighet att starta och driva företag i förhållande till sin livssituation, merparten av dem vill starta bolag jämte annan anställning (s.k. splinters och kombinatörer)

Det är lärdomarna från förstudieprojektet och de förändringsbehov som identifierats, som bildat underlag till vidareutveckling i projektet The Game Incubator Göteborg 2020 (The GiG 2020).

Projektets övergripande mål är fler och växande dataspelsföretag. Förväntade resultat är 20 nya innovativa dataspelsföretag och 80 nya arbetstillfällen samt en ny struktur för att identifiera, ta tillvara och korta vägen för nya affärsidéer med tillväxtpotential inom dataspelsbranschen.
Detta ska uppnås genom:

  • kvalitetssäkrad jämställdhetsintegrering av metoder och processer för inkubation
  • tillskapande av behovsanpassade förutsättningar för entreprenörer och kombinatörer, med hänsyn till kön, kulturell bakgrund och livssituation, för att starta och utveckla dataspelsföretag
  • främjande av utvecklingen av dataspelsföretag som är mer konkurrenskraftiga med stöd av etablerade dataspelsföretag som tillför expertkunskap och erfarenhet inom en rad områden specifika för dataspelsbranschen

Projektet finansieras av Tillväxtverkets regionala strukturfonder och Västra Götalandsregionen. Samverkansparter i projektet är Gothia Innovation AB (projektägare) och Lindholmen Science Park AB.


Europeiska regionala utvecklingsfonden Västragötalandsregionen